life rising logo herbal formula, tuina, acupuncture, and more
Appointmenton-line store site map contact us home

 
about us product servicepractitionereducation opportunitygeneral knowledge

 

 

 

Product   
Herbal Formulas ~ Herbal Health Tea ~ Herbal Tea ~ Herbal Cookies ~
Hawthorn Fruit Chews ~ Books ~ Other Supplements

 
  Herbal Formulas (A-B)

A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 
 A

 

 

 ACE

Name: Advanced Support
Pin Yin: Kang Ai Yan Fang  


 ACE-BR Name: Breast Support
Pin Yin: Ru Ai Yan Fang

 ACE-
 BRAIN

Name: Brain Clear
Pin Yin: Nao Qing Fang


 ACE-
 LUNG

Name: Regulater Lung
Pin Yin: Fei Ai Yan Fang


 ACE-P Name: Advanced Support-P
Pin Yin: Ping Shu Tong Fang
 

 ACLEAN Name: Skin Regulator-AC
Pin Yin: Qing Cuo Ling

 Agri
 mony

Name: Agrimony
Pin Yin: Xian He Cao


 ALL-
 E

Name: All Energy
Pin Yin: Qiang Li Jian


 Ameno-
 G

Name: P-Reguler
Pin Yin: Bi Jing Fang


 AML

Name: Easy Sleep
Pin Yin: An Mian Ling


 AN-
 SHEN

Name: Calm Mind
Pin Yin: Wang Shi An Shen Tang


  back to top  
 B

 

 

 B Name: Chest Circulation Support
Pin Yin: Xue Fu Zhu Yu Tang  
 

 B-AC

Name: Maintain Circulation
Pin Yin: Zhi Tong Tang  


 BAHU

Name: Gypsum-Anemarrheana Formula
Pin Yin: Bai Hu Tang  


 BAIS

Name: White Peony Root
Pin Yin: Bai Shao  


 B-DS Name: Promote Circulation
Pin Yin: Hua Jiu Yu Pian  

 B-HXT Name: Circulation Promotion
Pin Yin: Huo Xue Tang  

 BB Name: Maintain Blood
Pin Yin: Si Wu Tang 

 BBTM

Name: Spleen Maitenance
Pin Yin: Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang  


 BCHF-H Name: Anti-Aging
Pin Yin: Bao Chun Fang  

 BHDH

Name: Lilly Complex
Pin Yin: Bai He Di Huang Tang  


 BHT Name: Abdomen-Regulate-Qi
Pin Yin: Ban Xia Hou Po Tang  

 BIYA Name: Nose Formula
Pin Yin: Bi Yan Chong Ji 

 BIYA-C Name: Maintain Noce-C
Pin Yin: Man Xing Bi Yan Fang 

 BLAD-
 QK

Name: Bladder Strengthen
Pin Yin: Zhuang Quan Fang


 BLOOD-
 CM

Name: Blood Regulator
Pin Yin: Xue Jing Ping


 BONE-
 CIRC

Name: Bone Circulation Support
Pin Yin: Bu Shang Pian


 BONE-
 DS

Name: Bone Strength Support
Pin Yin: Jian Gu Fang


 BONE-
 DS-2

Name: Bone Strength Support-2
Pin Yin: Jian Gu Fang-2


 BRAIN-
 CC

Name: Brain Clarity Support
Pin Yin: Shu Nao Fang


 BRAIN-
 DES

Name: Brain Descending
Pin Yin: Nao Chong Xue Fang


 BRAIN-
 S

Name: Brain Support
Pin Yin: Yi Nao Fang


 BREAST-
 BL

Name: Breast Regulator
Pin Yin: Ru Ping Fang


 Breast-
 ND

Name: Breast Smooth
Pin Yin: Ru San Jie


 BRONCH-
 G

Name: Bronch General Support
Pin Yin: Jie Ke Fang


 BT Name: Upper Muscle Support
Pin Yin: Jing Jian Bei Tong Fang
 

 BT-2 Name: Upper Muscle Support-2
Pin Yin: Jing Jian Bei Tong Fang-2

 BT-2-H Name: Neck,shoulder,upper back
Pin Yin: Jing Jian Bei Tong Fang-3

 BT-SP Name: Upper Muscle Support-Spine
Pin Yin: Jian Wan Shu

 BTWT Name: Pulsatilla Complex
Pin Yin: Bai Tou Weng Tang

 BXXT Name: Abdomen Regulator
Pin Yin: Ban Xia Xie Xin Tang

 BY Name: Yin Support
Pin Yin: Bu Yin Fang  

 BY-2 Name: Water Nutrient-2
Pin Yin: Bu Yin Fang-2  

 BYHW Name: Circulate Yang
Pin Yin: Bu Yang Huan Wu Tang  

 BYT Name: Nourishment Complex
Pin Yin: Bu Yin Tang  

 BYZH Name: Sweet Gland Support
Pin Yin: Bu Yin Zhi Han Fang  

 BZYQ Name: Energy Rising
Pin Yin: Bu Zhong Yi Qi Tang  

  back to top
 
A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 

  line
office ~
7884 S. Quincy St Willowbrook, IL 60527
~ Phone: 630-654-0617

About Us ~ Product ~ Service ~ Practitioner ~ Education Opportunity ~ General Knowledge
~ Appointment ~ On-line Store ~ Site Map ~ Contact Us ~ Home

 
Copyright © 2003 Life Rising Corp. All rights reserved.